1 પરિણામોનું 60-333 બતાવી રહ્યું છે

જાહેરાતો

કસ્ટમાઇઝ

વેચાણ માટે 200x વૃદ્ધ મુદ્રીકૃત YouTube ચેનલ - Adsense એકાઉન્ટ બદલવા માટે તૈયાર છે

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

જાહેરાતો

ગેમિંગ

YouTube મુદ્રીકરણ (Gaming10) ચેનલ વેચાણ માટે | Adsense એકાઉન્ટ બદલવા માટે તૈયાર છે

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

જાહેરાતો

ટેકનોલોજી

YouTube મુદ્રીકરણ (ટેક) ચેનલ વેચાણ માટે | Google Adsense એકાઉન્ટ બદલવા માટે 7 દિવસ રાહ જુઓ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

જાહેરાતો

વલોગ

201K-1K સબ્સ અને 10K-100M વ્યૂ સાથે 10x ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

જાહેરાતો

અન્ય વિષય

200K જોવાયાના કલાકો અને 4K સબ્સ સાથે 1x ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

જાહેરાતો

અજ્ઞાત વિષય

10 વૃદ્ધ YTB ચૅનલ્સ 2006-2009માં જૂના વીડિયો સાથે બનાવવામાં આવી (કોઈ સબ્સ અને વ્યૂઝ નહીં)

 • 0 અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

ગેમિંગ

1K સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સાથે @War Tactics ચૅનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

કાર્ટૂન

@Stepler 9K3 સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સાથે

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

કાર્ટૂન

2k1 સબ્સ્ક્રાઇબર્સ અને 1.2M વ્યૂઝ સાથે @Anomaly ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

ગેમિંગ

@American Farmer 1K સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સાથે મુદ્રીકૃત ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

અન્ય વિષય

1K સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સાથે YouTube ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

ગેમિંગ

ઉચ્ચ દૃશ્યો સાથે વૃદ્ધ ચેનલ | વાયરલ જવાની ઉચ્ચ તક #3

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

ગેમિંગ

ઉચ્ચ દૃશ્યો સાથે વૃદ્ધ ચેનલ | વાયરલ જવાની ઉચ્ચ તક #11

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

ગેમિંગ

ઉચ્ચ દૃશ્યો સાથે વૃદ્ધ ચેનલ | વાયરલ જવાની ઉચ્ચ તક #12

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

અન્ય વિષય

ઉચ્ચ દૃશ્યો સાથે વૃદ્ધ ચેનલ | વાયરલ જવાની ઉચ્ચ તક #13

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

ગેમિંગ

YouTube મુદ્રીકરણ (Gaming9) ચેનલ વેચાણ માટે | Google Adsense એકાઉન્ટ બદલવા માટે 7 દિવસ રાહ જુઓ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

ગેમિંગ

YouTube મુદ્રીકરણ (Gaming7) ચેનલ વેચાણ માટે | Google Adsense એકાઉન્ટ બદલવા માટે 7 દિવસ રાહ જુઓ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

ગેમિંગ

YouTube મુદ્રીકરણ (ગેમિંગ 2) ચેનલ વેચાણ માટે | Google Adsense એકાઉન્ટ બદલવા માટે 7 દિવસ રાહ જુઓ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

વલોગ

YouTube મુદ્રીકરણ (DIY) ચેનલ વેચાણ માટે | Google Adsense એકાઉન્ટ બદલવા માટે 7 દિવસ રાહ જુઓ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

ગેમિંગ

YouTube મુદ્રીકરણ (Gaming1) ચેનલ વેચાણ માટે | Google Adsense એકાઉન્ટ બદલવા માટે 7 દિવસ રાહ જુઓ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

અન્ય વિષય

1K સબ્સ્ક્રાઇબર્સ અને 10K વ્યૂઝ સાથે વૃદ્ધ ચૅનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

અન્ય વિષય

201K જોવાયાના કલાકો અને 4K સબ્સ સાથે 1x ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

હોટ

અજ્ઞાત વિષય

વેચાણ માટે નવી મુદ્રીકૃત YouTube ચેનલ | Adsense એકાઉન્ટ બદલવા માટે 32 દિવસ રાહ જુઓ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

વલોગ

મુદ્રીકૃત ચેનલ @Dreamstart2023

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું નથી.

નવા

વલોગ

મુદ્રીકરણ ચેનલ @TaoMoHinh

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું નથી.

નવા

વલોગ

મુદ્રીકરણ ચેનલ @TaoHinhep

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું નથી.

નવા

વલોગ

મુદ્રીકરણ ચેનલ @CheTaoMoHinh

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું નથી.

નવા

વલોગ

મુદ્રીકરણ ચેનલ @ChiiRelaxRemix

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું નથી.

નવા

વલોગ

મુદ્રીકરણ ચેનલ @AisaisDayLam

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું નથી.

નવા

વલોગ

મુદ્રીકરણ ચેનલ @LanGioiThieuSanPham

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું નથી.

નવા

ટેકનોલોજી

યુટ્યુબ મુદ્રીકૃત (રેન્ક ડિજિટલ) ચેનલ વેચાણ માટે

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ટેકનોલોજી

યુટ્યુબ મોનેટાઇઝ (ઇલેક્ટ્રો ટેક) ચેનલ વેચાણ માટે

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ટેકનોલોજી

યુટ્યુબ મુદ્રીકરણ (ક્રિપ્ટો નિષ્ણાત) ચેનલ વેચાણ માટે

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું નથી.

નવા

રમૂજ અને મેમ્સ

તમારો મનપસંદ પ્લગ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#30 ઉચ્ચ 37K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#31 ઉચ્ચ 36K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#28 ઉચ્ચ 30K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#29 ઉચ્ચ 30K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#27 ઉચ્ચ 32K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#25 ઉચ્ચ 31K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#26 ઉચ્ચ 34K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

#24 ઉચ્ચ 30K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#23 ઉચ્ચ 35K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#22 ઉચ્ચ 36K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#21 ઉચ્ચ 31K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#20 ઉચ્ચ 33K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#19 ઉચ્ચ 37K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#18 ઉચ્ચ 37K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#17 ઉચ્ચ 34K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#16 ઉચ્ચ 34K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#15 ઉચ્ચ 39K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#14 ઉચ્ચ 39K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#13 ઉચ્ચ 28K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#12 ઉચ્ચ 24K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#11 ઉચ્ચ 23K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#10 ઉચ્ચ 26K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#9 ઉચ્ચ 26K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#8 ઉચ્ચ 27K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

નવા

ફેરફારવાળા

#7 ઉચ્ચ 29K સબ્સ અને વાઈરલ થવાની તક સાથે વૃદ્ધ ચેનલ

 • અનુયાયીઓ
 • આ એકાઉન્ટ MID-MAN ટીમ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યું છે.

FAQ YouTube એકાઉન્ટ્સ ખરીદો

જવાબોની જરૂર છે? તેમને અહીં શોધો

તે YouTube નીતિ સાથે 100% સલામત અને કાનૂની છે. ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા તમારું એકાઉન્ટ પ્રતિબંધિત થવાનું કોઈ જોખમ નથી. જો કે, દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન પહેલાં, ખરીદનારને ખાતાની ગુણવત્તા કાળજીપૂર્વક તપાસવાની જરૂર છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે અગાઉ કોઈ ઉલ્લંઘન અથવા સંભવિત બ્રેકડાઉન નથી.

ખરીદદારોને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે તેઓ કોઈપણ વ્યવહાર કરતા પહેલા એકાઉન્ટને કાળજીપૂર્વક તપાસે. ચિંતાઓ એકાઉન્ટની વૃદ્ધિની સંભાવના, અનુયાયીઓની ગુણવત્તા, કોપીરાઈટ્સ અને શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદનને પસંદ કરવા માટે અન્ય સમાન એકાઉન્ટ્સની તુલનામાં કિંમતો સાથે સંબંધિત છે.

દરેક પ્લેટફોર્મની મુશ્કેલી અને વેચાણકર્તાના ઓનલાઈન સમયના આધારે એકાઉન્ટ પ્રાપ્ત કરવાનો સમય અલગ-અલગ હશે. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook સાથે, નવા માલિકની માહિતી અપડેટ કરવામાં 1 દિવસ લાગી શકે છે. તેથી અમે સામાન્ય રીતે જરૂરી છે કે દરેક વ્યવહાર મહત્તમ 3 દિવસની અંદર પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.

દરમિયાન, YouTube અલગ છે કારણ કે Google નીતિ અનુસાર નવા માલિકની માહિતીને સંપૂર્ણપણે અપડેટ કરવામાં 7 દિવસ લાગે છે.

મિડ-મેન ક્રેડિટ કાર્ડ, બેંક ટ્રાન્સફર, વેસ્ટર્ન યુનિયન, સ્ક્રિલ, બિટકોઈન અને ક્રિપ્ટોકરન્સી, પરફેક્ટ મની, પેઓનિયર, વેબમની સહિત વિવિધ ચુકવણીના માધ્યમો સ્વીકારે છે.

મિડ-મેનમાં, અમે સુરક્ષિત વ્યવહારો કરતી વખતે ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓને સુરક્ષિત રાખવા માટે હંમેશા પ્રતિબદ્ધ છીએ. વ્યવહાર પૂર્ણ કર્યા પછી, વોરંટીની જવાબદારી વેચનાર દ્વારા રાખવામાં આવશે. એકાઉન્ટના પ્રકાર પર આધાર રાખીને, અમે વેચનારને ટૂંકી અથવા લાંબી વૉરંટી માટે કહીશું.

જો કે, અમે ખરીદદારોને ખરીદી કર્યા પછી શ્રેષ્ઠ વોરંટી મેળવવા માટે ઉચ્ચ રેટિંગ ધરાવતા પ્રદાતાઓને પસંદ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ, જેમણે ફ્લોર પર લાંબા સમય સુધી કામ કર્યું છે.

જો તમે એક માટે શોધી રહ્યાં છો વેચાણ માટે YouTube ચેનલ જે પહેલાથી જ પૈસા કમાઈ રહ્યું છે, તો પછી તમે યોગ્ય સ્થાન પર આવ્યા છો. અમે અમારી સફળ YouTube ચેનલ વેચી રહ્યા છીએ જે છેલ્લા એક વર્ષથી સતત વધી રહી છે. ચૅનલ વિવિધ વિષયો પર વિડિયો દર્શાવે છે અને દર્શકોના વફાદાર અનુયાયીઓ ધરાવે છે. YouTube ચૅનલ પર પ્રારંભ કરવા માગતી વ્યક્તિ માટે આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે.

વેચાણ માટે મુદ્રીકૃત YouTube ચેનલો ખરીદતી વખતે લાભો

કોઈનું ખાતું મેળવવું એ ખૂબ જ મુશ્કેલ પ્રયાસ છે. આથી, તમે તમારી મહેનતથી કમાયેલ રોકડ ખર્ચ કરો તે પહેલાં તેમાં સામેલ પરિબળોને જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે. જ્યારે તમે યુ ટ્યુબ ચેનલો ખરીદો, તમારે ત્યાં અગાઉ અપલોડ કરેલા તમામ વિડિયો રાખવા પડશે. 

મોટાભાગના વેચાણ માટે મુદ્રીકૃત YouTube ચેનલો સમીક્ષા ચેનલો છે. આવા વિડિયો દ્વારા જનરેટ થતી જાહેરાત અને સંલગ્ન આવક આવતા વર્ષો સુધી ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનું ચાલુ રાખશે. વપરાશકર્તાઓ ઓછા જોવાયાની સંખ્યા કરતાં ઘણા વધુ જોવાયા સાથેના વિડિયોમાં ટ્યુન કરવાનું વલણ ધરાવે છે.

યુટ્યુબ ચેનલ ખરીદો તમને વિશાળ પ્રેક્ષકો સમક્ષ રજૂ કરશે

તમે જેટલા વધુ દૃશ્યો મેળવો છો, તેટલા વધુ વિશ્વાસપાત્ર લાગે છે. પ્રેક્ષક તરીકે, અમે વિડિયો જોવાનું નક્કી કરીએ તે પહેલાં અમે બધા જોવાયાની સંખ્યા જોઈએ છીએ. એકવાર વિડિઓ અકલ્પનીય પ્રમાણમાં ધ્યાન આકર્ષિત કરે છે, અમે તેના પર ક્લિક કરવા માટે વધુ વલણ ધરાવીએ છીએ.

YouTube અલ્ગોરિધમ વધુ જોવાયાની સંખ્યા સાથે વિડિઓઝને પ્રાથમિકતા આપે છે

ઉચ્ચ જોવાયાની સંખ્યા ધરાવતા વિડિયોને અગ્રતા આપવામાં આવે છે YouTube અલ્ગોરિધમ પ્લેટફોર્મ ચોક્કસ વસ્તી વિષયક જૂથમાં તેમની ખૂબ જ લોકપ્રિયતાને લીધે, આ ક્લિપ્સ શોધ પરિણામોમાં અને "સૂચવેલ વિડિઓઝ" પૃષ્ઠ પર વધુ પોપ અપ થવાનું વલણ ધરાવે છે. 

આ તમારી ચેનલને વાયરલ થવામાં, વધુ ટ્રાફિક મેળવવામાં અને ઘણા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે.

તમે પોસ્ટ કરેલા વીડિયોમાંથી શેષ આવક મેળવી શકો છો

સ્થાપિત YouTube ચૅનલ ખરીદવાનો એક ફાયદો એ છે કે ચૅનલના હાલના વીડિયો દ્વારા પેદા થતી શેષ આવક છે. વેચાણ માટે YouTube ચૅનલો વારંવાર ખૂબ મૂલ્યવાન હોય છે, અને અસ્તિત્વમાં છે તે વિડિઓઝ દ્વારા પેદા થતી જાહેરાત અને સંલગ્ન આવક વર્ષો સુધી ટકી શકે છે.

વેચાણ માટે મુદ્રીકૃત યુટ્યુબ ચેનલ
જાહેરાત અને આનુષંગિક આવક એ પૂર્વ-બિલ્ટ YouTube ચેનલ ખરીદવાનો મોટો ફાયદો છે

તમે પ્રારંભિક તબક્કાને છોડી શકો છો અને તરત જ પૈસા મેળવી શકો છો

ચેનલ ખરીદવાનો બીજો ફાયદો એ છે કે તેની પાસે પહેલેથી જ છે વફાદાર નીચેના આધાર. તમારે વર્ષો બગાડવાની જરૂર નથી YouTube ચેનલ બનાવી રહ્યા છીએ અને વિડિયોનું નિર્માણ કરે છે. યુટ્યુબ પર ધ્યાન આપવામાં તમને મહિનાઓ કે વર્ષો પણ લાગી શકે છે. 

પૂર્વ-બિલ્ટ YouTube એકાઉન્ટ મેળવીને, તમે મૂળ લેખકે જ્યાંથી છોડી દીધું હતું ત્યાંથી શરૂ કરી શકો છો અને તમારી પોતાની વસ્તુઓ અને સેવાઓનું વેચાણ શરૂ કરી શકો છો. જ્યારે વિશાળ સબ્સ્ક્રાઇબર બેઝ હોવો ગેરંટીકૃત દૃશ્યો માટે ફાયદાકારક છે, ત્યારે તેનો બીજો ફાયદો પણ છે: મોટા અનુયાયી આધારને વધારવાથી ખૂબ સરળ બને છે.

મોટા પ્રેક્ષકો સુધી પહોંચવા માટે YouTube જાહેરાતો

મુદ્રીકૃત YouTube પ્રથમ માં દેખાશે YouTube સર્ચ બાર કારણ કે તે બિનમુદ્રીકૃત ચેનલો પર પસંદ કરવામાં આવે છે. યુટ્યુબ મુજબ, તમારી ચેનલની સત્તા મુદ્રીકૃત થવાથી જેટલી વધારે હશે, તમારી બધી સામગ્રી શોધ પરિણામોમાં જેટલી ઊંચી હશે. ઉચ્ચ ચેનલ રેન્કિંગ વધુ પૈસા કમાવવાની તમારી તકોને વધારી શકે છે. 

વિવિધ માધ્યમો અને થીમ્સમાં તમારી કુશળતા/પ્રતિભાને વધુ સારી બનાવવાની ઉત્તમ તક

પણ ટોચની YouTube ચેનલો બહુવિધ ચેનલ વલણ અપનાવવાનું શરૂ કર્યું છે, જે તમારી પ્રાથમિક એક ઉપરાંત ઘણી ચેનલો બનાવવાનું સરળ બનાવે છે. તમે, ઉદાહરણ તરીકે, વધુ વ્યક્તિગત કનેક્શન સાથે વિડિઓઝ બનાવી શકો છો જેને તમે તમારી પ્રાથમિક એક સિવાય ચેનલ પર પોસ્ટ કરવા માંગો છો.

ત્રણ કે ચાર ચેનલો હોવી અસામાન્ય નથી, અને પહેલાથી જ મુદ્રીકૃત ચેનલો ખરીદવી એ તમામમાંથી મોટી રકમ કમાવવાની ઘણી ઝડપી રીત છે. YouTube AdSense મુદ્રીકરણ કાર્યક્રમ.

શરૂઆતથી વિકાસ કરવામાં વધુ સમય લાગતો નથી. હવે તમે મુખ્યત્વે અનન્ય સામગ્રી બનાવવા અને પછી તેને પ્રમોટ કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકો છો, અન્ય ઇન્ટરનેટ માર્કેટિંગ યુક્તિઓનો અભ્યાસ કરી શકો છો, જેમ કે સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગ, અને અન્ય ઘણી બધી વસ્તુઓ જે તમે કરી શકો છો જ્યારે નાનામાં નાના પગલાઓથી ચેનલ બનાવવા માટે કોઈ પ્રયત્નો વેડફ્યા વિના.

વ્યવસાયો માટે, વિકસિત ચેનલ ખરીદવી એ સંભવિત ગ્રાહકો સુધી પહોંચવાની સૌથી ઝડપી રીત છે જેઓ પહેલેથી જ ચેનલને અનુસરી રહ્યાં છે. તે જ સમયે, આ YouTube પ્રમોશન ઉપલબ્ધ સબ્સ્ક્રાઇબર બેઝ સાથે બિઝનેસનો પ્રતિષ્ઠિત ચહેરો બનાવશે અને મજબૂત બ્રાન્ડમાં યોગદાન આપશે.

માર્કેટિંગ વ્યવસાયો માટે YouTube ચેનલો ખરીદવી સારી છે
માર્કેટિંગ વ્યવસાયો માટે YouTube ચેનલો ખરીદવી સારી છે

ટૂંકમાં, એક વિશાળ સબ્સ્ક્રાઇબર બેઝ તરત જ તમારી વિડિઓ દૃશ્યતાને વેગ આપે છે. યુટ્યુબ ચેનલો ખરીદવી તમને શીખવાની કર્વ છોડવા અને સીધા જ જવા દેશે યુ ટ્યુબ પર પૈસા બનાવો.

YouTube ચૅનલો ખરીદવા અને વેચવાના જોખમો

તે બધા મેઘધનુષ્ય અને સૂર્યપ્રકાશ નથી. ના જોખમોને ઓછો અંદાજ ન કરવો જોઈએ YouTube ચેનલ ખરીદવી.

YouTube ના નિયમો અને શરતોનું ઉલ્લંઘન

પ્રથમ, YouTube પર સેવા નિયમો સ્પષ્ટપણે વપરાશકર્તાઓને પ્રતિબંધિત કરે છે મુદ્રીકૃત યુટ્યુબ ચેનલો ખરીદો. કાયદેસર રીતે કહીએ તો, પ્રવૃત્તિ હજી પણ કાયદેસર છે, પરંતુ YouTube સખત ના-સહિષ્ણુ વલણ ધરાવે છે.

જ્યારે યુટ્યુબને ખબર પડે છે કે તમે યુટ્યુબ એકાઉન્ટ ખરીદો છો, ત્યારે તેઓ તરત જ તેને સસ્પેન્ડ કરશે અને સાઇટ પરથી આવા એકાઉન્ટ્સના કોઈપણ પુરાવાને સાફ કરી દેશે. તમે ખાતામાં મૂકેલી બધી સામગ્રી અને પ્રયત્નો ગુમાવશો, પછી ભલે તે ગમે તેટલા ખર્ચાળ હોય.

YouTube સિવાય કોઈ પણ સમજી શકતું નથી કે તે કેવી રીતે નિર્ધારિત કરે છે કે કયા એકાઉન્ટનું મુદ્રીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. કેટલીક બાબતો કદાચ ભાગ ભજવે છે.

IP સરનામું શરૂ કરવા માટે એક સારી જગ્યા છે. આ સેવા "અચાનક અન્ય લોકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે" તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં અડધા રસ્તે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી ખરીદેલ એકાઉન્ટને ફ્લેગ કરશે. એકવાર તેમને શંકા જાય કે કંઈપણ સંદિગ્ધ થઈ રહ્યું છે, તો એકાઉન્ટ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવી શકે છે.

વીડિયોમાં દર્શાવવામાં આવેલ વ્યક્તિમાં દેખાતો ફેરફાર એ બીજું કારણ હોઈ શકે છે. જ્યાં સુધી મૂળ માલિકે સ્પષ્ટ ન કર્યું હોય કે તેણે ઇન-હાઉસ વિડિયો પ્રોડક્શન ટીમને હાયર કરી છે, તો YouTube કદાચ નોંધશે કે એકાઉન્ટ અચાનક નવા મેનેજર દ્વારા નિયંત્રણમાં છે. 

વેચાણ માટે ચકાસાયેલ યુટ્યુબ ચેનલ
YouTube ચેનલ ખરીદતી વખતે તમારે જોખમો વિશે જાણવું જોઈએ

વર્તમાન સબ્સ્ક્રાઇબર્સનો બહિષ્કાર

વેચાણ માટેની YouTube ચેનલ એવા લોકો દ્વારા સબ્સ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે જેઓ એકાઉન્ટના અગાઉના માલિક સાથે ઓળખાય છે. તમારા સમાન વશીકરણ અને સુઘડતાના અભાવ સાથે, તમને નવા સબ્સ્ક્રાઇબર્સને આકર્ષવામાં અને તમારા વર્તમાનને તમારી સામગ્રી સાથે જોડવામાં મુશ્કેલી પડશે.

અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરનારા લોકોની સંખ્યા વધી શકે છે. તેનું કારણ એ છે કે વ્યક્તિત્વમાં અચાનક આવેલા પરિવર્તનને સમજવામાં તેમને મુશ્કેલ લાગે છે. YouTube પાત્રમાં અચાનક ફેરફાર તમારા પ્રેક્ષકોને આદત પડવા માટે સમય લે છે.

શું YouTube ચેનલ ખરીદવી કાયદેસર છે?

તે "હા!" એ વેચાણ માટે YouTube એકાઉન્ટ સંપૂર્ણપણે કાયદેસર છે. વિશ્વભરમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ખરીદી અને વેચાણ ચાલી રહ્યું છે. એમસીએન (મલ્ટિ-ચેનલ નેટવર્ક્સ) એ પણ પ્લેટફોર્મ પરથી અસંખ્ય એકાઉન્ટ્સ ખરીદીને તેમના સાહસો સ્થાપ્યા છે.

આ હોવા છતાં, YouTube ની સેવાની શરતો સ્પષ્ટપણે જણાવતી નથી કે તેના વપરાશકર્તાઓ વેચાણ કરી શકે છે અથવા યુ ટ્યુબ ચેનલો ખરીદો

એકાઉન્ટ્સ ખરીદવા અને વેચવા અંગે યુટ્યુબના સત્તાવાર વલણ અંગે ઇન્ટરનેટ પર વિવિધ અભિપ્રાયો પ્રચલિત છે. જો કે, આજની તારીખે, સૌથી સંભવિત જવાબ એ છે કે તેઓ હેતુપૂર્વક જવાબને અસ્પષ્ટ છોડી દે છે, જેમ કે અન્ય ઘણા નીતિ મુદ્દાઓ સાથે. 

યુટ્યુબ ચેનલો ખરીદો
વેચાણ માટેનું YouTube એકાઉન્ટ સંપૂર્ણપણે કાયદેસર છે

મિડ-મેનથી સસ્તામાં YouTube ચેનલ મુદ્રીકરણ ખરીદો

અમે YouTube ચેનલ મુદ્રીકરણ સેવાઓ પર કેટલીક શ્રેષ્ઠ કિંમતો ઓફર કરીએ છીએ. તેથી તમે તમારી YouTube ચેનલમાંથી ઝડપથી અને સરળતાથી આવક પેદા કરવાનું શરૂ કરી શકો છો.

સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સાથે YouTube ચેનલો ખરીદો

પહેલેથી જ મુદ્રીકરણ કરેલ YouTube ચેનલ ખરીદવા માંગો છો? તમે યોગ્ય સ્થાને આવ્યા છો! મિડ-મેન ખૂબ જ ઓછી કિંમતે 100k સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સાથે ચેનલો ઓફર કરે છે. અમારી પાસે 1000 સબ્સ્ક્રાઇબર્સ ધરાવતી ચેનલો પણ ઉપલબ્ધ છે. અમારી વિશેષ ઓફરનો લાભ લેવા માટે આજે જ અમારો સંપર્ક કરો!

ચકાસાયેલ YouTube ચેનલ ખરીદો

ત્યાં થોડી અલગ રીતો છે, પરંતુ YouTube ચૅનલ ખરીદવા માટેનું શ્રેષ્ઠ સ્થાન મિડ-મેન દ્વારા છે. ચકાસાયેલ YouTube ચૅનલ ખરીદો એ તમારા વિડિયો માર્કેટિંગ પ્રયાસોને જમ્પસ્ટાર્ટ કરવા માટે એક સરસ રીત હોઈ શકે છે. ચકાસાયેલ ચૅનલ સાથે, તમને પ્રથમ દિવસથી રોકાયેલા પ્રેક્ષકોની ઍક્સેસ મળશે. પ્રતિષ્ઠિત બ્રોકર સાથે કામ કરીને, તમે ખાતરી કરી શકો છો કે તમારી ખરીદી સરળતાથી થાય છે અને તમને તમારા રોકાણ માટે ઉત્તમ મૂલ્ય મળી રહ્યું છે.

વૃદ્ધ YouTube ચેનલ ખરીદો

તમે શા માટે વૃદ્ધ YouTube ચેનલ ખરીદવા માંગો છો? કેટલાક કારણો છે. પ્રથમ, જૂની ચેનલ પાસે સામાન્ય રીતે નવી કરતાં વધુ સત્તા હશે. આનો અર્થ એ છે કે તમારી વિડિઓઝને શોધ પરિણામોમાં ઉચ્ચ રેન્ક મળવાની શક્યતા વધુ છે. બીજું, વયોવૃદ્ધ ચૅનલ પાસે સામગ્રી સાથે સંકળાયેલા દર્શકોના વફાદાર અનુયાયીઓ હોવાની શક્યતા વધુ હોય છે. છેલ્લે, જૂની ચેનલ ખરીદવાથી નવી ચેનલ ઉગાડવામાં તમારો સમય અને શક્તિ બચી શકે છે

મુદ્રીકૃત વાયઆઉટ ટ્યુબ ચેનલ વેચાણ માટે

વેચાણ માટે મુદ્રીકૃત યુટ્યુબ ચેનલ. હજારો લોકો સાથે જોડાઓ જેઓ તેમની યુટ્યુબ ચેનલોથી પૈસા કમાઈ રહ્યા છે! વેચાણ માટે મુદ્રીકૃત યુટ્યુબ ચેનલ. આ એક્શનમાં આવવાની અને તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલથી પૈસા કમાવવાની તમારી તક છે. આ તક ગુમાવશો નહીં!

યુટ્યુબ ચેનલ મુદ્રીકરણ ખરીદો
મિડ-મેન પાસેથી યુટ્યુબ ચેનલ મુદ્રીકરણ ખરીદો

YouTube ચેનલ ખરીદવા માટે કેટલો ખર્ચ થાય છે

આ મુદ્દાનો જવાબ કેટલાક પરિબળો પર આધાર રાખે છે. તેની કિંમત કેટલી છે તે વધુ સારી રીતે સમજવા માટે, ચાલો નીચેના પર એક નજર કરીએ: 

તેનો ચાહક આધાર કેટલો મોટો છે?

એકાઉન્ટ મેળવતી વખતે, તમારે સબ્સ્ક્રાઇબર્સની સંખ્યા ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. જો કે, તેઓ એટલા જટિલ નથી જેટલા તમે માનો છો. જો તમે અસંખ્ય અનુયાયીઓને અવલોકન કરો છો, તો પણ તે હંમેશા તમારી સફળતાની બાંયધરી આપતું નથી. 

ગ્રાહકોની સંખ્યા વાર્તાનો અડધો ભાગ છે. બે વાર તપાસ કરવી અને સંખ્યાઓ અધિકૃત છે તેની ખાતરી કરવી શ્રેષ્ઠ રહેશે. જ્યારે ખરીદી YouTube વેચાણ માટે એકાઉન્ટ્સ, તમે ઇચ્છો છો કે સબ્સ્ક્રાઇબર્સ વાસ્તવિક હોય અને તેઓ તમારા વીડિયો જોશે.

વેચાણ માટે YouTube ચેનલો
સબ્સ્ક્રાઇબર્સની સંખ્યા એ એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે

સબ્સ્ક્રાઇબર્સની સંખ્યા એ એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે

ચેનલ પર કેટલી ક્લિપ્સ છે?

ખરીદી પર નિર્ણય કરતી વખતે, વર્તમાન વિડિઓઝની ગુણવત્તા અને સંખ્યા તમારા ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ. માત્ર બે વિડીયો રીલીઝ કરેલ હોય તેવા એકાઉન્ટને 200 થી વધુ વિડીયોની બડાઈ મારતા એક કરતા નીચું રેટ કરવામાં આવશે. શ્રેષ્ઠ પ્રારંભિક બિંદુ મેળવવાની ખાતરી કરો.

ચેનલ સાથે કોનું મોઢું બંધાયેલું છે?

આ મુદ્દો સરળ જ્ઞાન જેવો લાગી શકે છે, પરંતુ એકવાર તમે ચોક્કસ ચહેરા સાથે જોડાયેલ ચેનલો મેળવી લો, પછી જૂનાથી નવા માલિકોમાં સીમલેસ ટ્રાન્ઝિશન લાગુ કરવું મુશ્કેલ બનશે. 

ઉપરાંત, સર્જકના ચહેરા પર આધાર રાખતી બ્રાન્ડ મેળવવાથી વર્તમાન સબ્સ્ક્રાઇબર્સ માટે તુલનાત્મક સામગ્રીનું ઉત્પાદન કરવું મુશ્કેલ બનશે. બીજી બાજુ, કોઈ સ્થાપિત વ્યક્તિત્વ ધરાવતી ચેનલોના કિસ્સામાં ટ્રાન્સફર નોંધપાત્ર રીતે વધુ સ્વાભાવિક હશે. 

તમારા અનુયાયીઓ કેવા દેખાય છે? 

શું મોટાભાગના અનુયાયીઓ ચોક્કસ પ્રદેશમાં સ્થિત છે? તેમના ભૌગોલિક સ્થાનો ખાતાના મૂલ્યનું મૂલ્યાંકન કરવામાં નોંધપાત્ર ભૂમિકા ભજવશે.

દાખલા તરીકે, જો મોટાભાગના સબ્સ્ક્રાઇબર્સ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રહે છે, તો એકાઉન્ટ મુખ્યત્વે ઓછા લોકપ્રિય સ્થાનો, જેમ કે દક્ષિણ અમેરિકામાં આધારિત હોય તેના કરતાં વિડિઓ દીઠ વધુ રોકડ કરશે. 

શું તે હડતાલ મેળવે છે?

યુટ્યુબ ચેનલ મુદ્રીકરણ ખરીદો
ઘણા YouTube વપરાશકર્તાઓ માટે સ્ટ્રાઇક્સ એ દુઃસ્વપ્ન છે

શરૂ કરવા માટે, ખરેખર શું છે "હડતાલ"

તમારા એકાઉન્ટ માટે સ્ટ્રાઇક કરતાં વધુ ખરાબ વસ્તુઓ છે. તે સ્થગિત અથવા બંધ થઈ શકે છે. કોપીરાઈટ ઉલ્લંઘન એ સ્ટ્રાઈક માટેનું સૌથી સામાન્ય કારણ છે, જો કે કેટલાક અન્ય કારણો પણ છે.

તેમ છતાં, મહત્તમ સ્ટ્રાઇક્સની મંજૂરી ત્રણ છે. ત્રણ મહિના પછી, તેનો ઇતિહાસ કાઢી નાખવામાં આવશે, તેથી તમારે ચિંતા ન કરવી જોઈએ! છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કોઈ સ્ટ્રાઈક ન થઈ હોય તેવી ચેનલો તરફ વળવું સલામત છે. 

હું Y ક્યાં વેચી કે ખરીદી શકુંouYube એકાઉન્ટ્સ

મેળવવા માટે ઘણા બધા વિકલ્પો છે સસ્તા વેચાણ માટે YouTube ચેનલો. લોકપ્રિયતાના સંદર્ભમાં મિડ-મેન સૌથી નોંધપાત્ર દાવેદાર છે. આ પ્લેટફોર્મ ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓ વચ્ચે ઓનલાઈન કોમર્શિયલ વ્યવહારોને સરળ બનાવવા માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.

તેમ છતાં, મોટા અથવા નફાકારક યુટ્યુબ એકાઉન્ટ ધરાવનારાઓ પાસે સંભવતઃ સંકળાયેલ વેબસાઇટ અને સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ હશે. તેથી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી!

મિડ-મેન એ YouTube ચેનલો ખરીદવા અને વેચવા માટેનું બજાર છે

Y ખરીદતા પહેલા વિચારણાouTube વેચાણ માટે એકાઉન્ટ્સ

આ સૂચિમાં તમારી ખરીદી પહેલાં તમારે જે મૂલ્યાંકન કરવાની જરૂર છે તે બધું શામેલ છે:

મુદ્રીકરણ ક્ષમતાઓ: શું ચેનલ મુદ્રીકરણયોગ્ય છે? શું તે સક્રિય થઈ ગયું છે? જો ચેનલ હજી સક્રિય ન થઈ હોય તો પણ વાંધો નથી; શું ગણે છે કે તે પાત્ર છે.

કૉપિરાઇટ્સ: કૉપિરાઇટ સમસ્યાઓવાળા એકાઉન્ટમાંથી પૈસા કમાવવા મુશ્કેલ હશે. એકાઉન્ટને કોઈ સ્ટ્રાઈક પ્રાપ્ત થઈ નથી તે સુનિશ્ચિત કરવું શ્રેષ્ઠ રહેશે. કૉપિરાઇટ દાવાઓ પાછી ખેંચી લેવામાં આવી શકે છે અને ચેતવણી આપવામાં આવી હોય તે ચોક્કસ ક્લિપ સિવાય - આખી ચેનલનું મુદ્રીકરણ કરવાની તમારી ક્ષમતાને નુકસાન પહોંચાડશે નહીં. 

અધિકૃત સબ્સ્ક્રાઇબર્સ: વિડિઓ પરની ટિપ્પણીઓ અને પસંદોને જોઈને તમારા સબ્સ્ક્રાઇબર્સની સક્રિય સ્થિતિ તપાસો. અમુક ચેનલોમાં બોટ અનુયાયીઓ હોઈ શકે છે, જે એક સમસ્યા હશે. ખાતરી કરો કે તમે જે એકાઉન્ટ માટે લક્ષ્ય રાખ્યું છે તે કાયદેસર છે.

વર્તમાન આંકડા: તમે જે બ્રાંડને ખરીદવાનું માનો છો તે હજુ પણ વિસ્તરી રહ્યું છે કે કેમ તે જોવું એક સારો વિચાર છે. તમે વિક્રેતાને સ્ટુડિયોના આંકડાઓનો સ્ક્રીનશોટ ઈમેલ કરવા માટે કહીને આને ચકાસી શકો છો. પછી સાથેના તમામ આંકડા તપાસો યુટ્યુબ એનાલિટિક્સ.

મુદ્રીકૃત યુટ્યુબ ચેનલો ખરીદો
પરિણામો ટાળવા માટે સમજદારીપૂર્વક વિચારવાનું યાદ રાખો

મુદ્રીકૃત YouTube ચેનલ કેવી રીતે ખરીદવી?

યુટ્યુબ ચેનલ કેવી રીતે ખરીદવી? નીચેની સામગ્રી તમને મદદ કરવા માટે એક ટ્યુટોરીયલ છે.

તમારા વિક્રેતા શોધો

યુટ્યુબ ચેનલો ક્યાં ખરીદવી? શરૂઆત માટે, તમારે વિક્રેતા શોધવાની જરૂર છે યુટ્યુબ ચેનલો ખરીદવા માટે અહીં. વાજબી કિંમતે Youtube બ્રાન્ડ ખરીદવા માટે ઘણી વિશ્વસનીય સેવાઓ છે. મોટાભાગના લોકો Flippa અને Fameswap નો ઉપયોગ કરશે. મિડ-મેન પણ એક શ્રેષ્ઠ સ્થળ છે જ્યાં ઘણા સંભવિત YouTube એકાઉન્ટ્સ સૂચિબદ્ધ થઈ રહ્યાં છે.

વેચાણ માટે યુટ્યુબ એકાઉન્ટ્સ
તમારે સારો વિક્રેતા શોધવો જોઈએ

ધ્યાનમાં લેવાની બાબતો

અંતિમ પસંદગી પર નિર્ણય લેતા પહેલા વર્તમાન માલિકને કેટલીક બાબતો પૂછવી શ્રેષ્ઠ રહેશે. આ જેવા પ્રશ્નો ચેનલના મૂલ્યને પ્રભાવિત કરે છે, જે તમે ઓફર કરવા માટે તૈયાર છો તે કિંમતને અસર કરે છે. તમારે થોડું સંશોધન કરવું જોઈએ અને પછી વેચનારને પ્રશ્નો કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ.

કેટલા YouTube સબ્સ્ક્રાઇબર્સ શું તેની પાસે છે?

ચૅનલના સબ્સ્ક્રાઇબર્સની સંખ્યા તેની કુલ મૂલ્ય નક્કી કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પરિબળ છે. જો તમે વ્યવહારમાંથી નફો મેળવવા માટે આ નિર્ણાયક માહિતીને સમજો તો તે મદદ કરશે.

તે કેટલું જુનું છે?

અંગૂઠાના નિયમ તરીકે, સારા ઈતિહાસ ધરાવતી અને લાંબા સમયથી સ્થાપિત ચેનલો નવી ચેનલો કરતાં વધુ વિશ્વસનીય અને પ્રતિષ્ઠિત હોય છે. તે વધુ ખર્ચાળ છે, તેમ છતાં બંને પ્રકારો દર્શકોની રુચિની સમાન ડિગ્રી ધરાવે છે.

બીજી તરફ આ જૂની ચેનલો હજુ પણ કેટલીક ખામીઓ ઊભી કરે છે. મોટા ભાગના સબ્સ્ક્રાઇબર્સે વર્ષો સુધી કોઈ અપડેટ નહીં કર્યા પછી ઉત્સાહ ગુમાવ્યો હશે. જો માલિક થોડા સમય માટે તેને છોડી દે તો ચેનલ શું છે તે ઘણાને યાદ રહેશે નહીં. જૂના એકાઉન્ટ સાથે, તમારે ખાતરી કરવી આવશ્યક છે કે જૂના માલિક વારંવાર વિડિઓ અપલોડ કરે છે અને સગાઈ દર સ્વીકાર્ય છે.

શું તે હડતાલ મેળવે છે?

જો યુટ્યુબ વેચાણ શોધી શકતું નથી, તો સ્ટ્રાઇક એ એકાઉન્ટને કાઢી નાખવાનું એકમાત્ર માધ્યમ હશે. કેટલાક કારણો આ સ્ટ્રાઇક્સમાં ફાળો આપે છે, જેમાંથી કૉપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન સૌથી સામાન્ય છે.

એક હડતાલ એ બહુ મોટી સમસ્યા નથી, આપણી રાહત માટે ઘણી છે. ત્રણ મહિનામાં, તમારી ચેનલને સંપૂર્ણપણે રદ કરવા માટે તમારે ત્રણ સ્ટ્રાઇકની જરૂર પડશે. આથી, એક સ્ટ્રાઇક તમને તમારી ખરીદી કરવાથી ડરાવશે નહીં.

તેની સાથે કોઈ ચહેરો જોડાયેલો છે?

એકાઉન્ટના વર્તમાન ચહેરા અને વ્યક્તિત્વને બદલવાની વાત આવે ત્યારે મોટાભાગના ખરીદદારો સૌથી મુશ્કેલ મુશ્કેલીનો સામનો કરે છે. સબ્સ્ક્રાઇબ કરનારા સભ્યો જો જૂના સર્જકો સાથે ટેવાયેલા હોય તો તેઓ વિડિઓને અનુસરે તેવી શક્યતા ઓછી હશે. તમે એવી ચેનલ ખરીદવા માગી શકો છો જ્યાં તેમનું પાત્ર તમારા જેવું જ હોય.

વેચાણ માટે YouTube ચેનલો
તે ખાતાના વ્યક્તિત્વને ધ્યાનમાં લો

ચેનલ સાથે કોનું મોઢું બંધાયેલું છે?

માલિકો વચ્ચે સીમલેસ સંક્રમણ એ જોડાયેલ ચહેરા સાથેની બ્રાન્ડ માટે પડકારરૂપ હશે. બાબતોને વધુ ખરાબ બનાવવા માટે, તમારે ભૂતકાળના સામગ્રી પ્રદાતાઓના કરિશ્મા સાથે મેળ કરવા માટે અત્યંત સખત મહેનત કરવી પડશે. જો ખાતામાં સાર્વજનિક વ્યક્તિત્વ ન હોય તો શિફ્ટ કરવાનું સરળ બનશે.

તમારા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ કેવા દેખાય છે?

તમારા અનુયાયીઓના ઠેકાણા વિશે માહિતી મેળવો. આ પ્રાદેશિક જ્ઞાન તમને ચેનલના મૂલ્યને સમજવામાં મદદ કરશે. દાખલા તરીકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અથવા જર્મની જેવા મોટા દેશોમાં રહેતા લોકો પૈસા કમાવવા માટે આદર્શ હશે.

તેની પાસે કેટલી ક્લિપ્સ છે?

ચોક્કસ એકાઉન્ટ્સ ખરીદતી વખતે વર્તમાન વિડિઓઝની ગુણવત્તા અને માત્રાને ધ્યાનમાં લો. દસ કરતાં ઓછા વિડિયો પ્રકાશિત કરનારા એકાઉન્ટ્સ પર તમારા પૈસા બગાડો નહીં. 

શું તેનું મુદ્રીકરણ થઈ રહ્યું છે?

તમારી પાસે ઘણા બધા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ હોઈ શકે છે, પરંતુ જ્યાં સુધી પ્લેટફોર્મ તમને જાહેરાત દ્વારા આવું કરવાની પરવાનગી ન આપે ત્યાં સુધી YouTube પર કોઈ પૈસા કમાવવાનું અશક્ય છે. ધારો કે ત્યાં કોઈ સ્ટ્રાઇક્સ નથી, તો કૉપિરાઇટ ઉલ્લંઘન અથવા અન્ય સમસ્યાઓ તમારા મુદ્રીકરણને મંજૂર કરવામાં યુટ્યુબની અનિચ્છાનું કારણ હોઈ શકે છે. 

વેચાણ માટે યુટ્યુબ એકાઉન્ટ્સ
મુદ્રીકૃત એકાઉન્ટ્સ માટે જુઓ

તેની માસિક જાહેરાત આવક કેટલી છે?

એકવાર ચેનલનું મુદ્રીકરણ થઈ જાય, તે જાહેરાતોમાંથી પૈસા કમાશે. તેની નાણાકીય સ્થિતિનું સચોટ મૂલ્યાંકન કરવા માટે એકાઉન્ટ માસિક કેટલા પૈસા કમાય છે તે જાણવું જરૂરી છે. તેમાંના ઘણા સમીક્ષા પ્લેટફોર્મ છે જે તેમના પ્રેક્ષકોને સંલગ્ન વસ્તુઓને પ્રોત્સાહન આપે છે. તમારે તેમની ચોક્કસ આવક, આવક અને સંબંધિત તમામ સૂચક વિશે માહિતી એકત્રિત કરવી જોઈએ.

ઉપસંહાર

ઉપરોક્ત હસ્તગત કરવાની સંક્ષિપ્ત ઝાંખી છે વેચાણ માટે YouTube ચેનલો કે મિડ-મેન શેર ખરીદી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સંશોધન કરવું હંમેશા આવશ્યક છે. ખાતરી કરો કે એકાઉન્ટ ઉચ્ચ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા દર અને વાસ્તવિક અનુયાયીઓ સાથે કાયદેસર છે.

તમારા વ્યવસાય સાથે શ્રેષ્ઠ નસીબ!